Sermons

Dr. Yasser Botros
February 17, 2008
Fr. Pishoy Salama
Fr. Pishoy Salama
February 16, 2008

I Am – Part 3

I am the Bread of Life

Read more

Fr. Pishoy Salama
Fr. Pishoy Salama
February 10, 2008
Fr. Pishoy Salama
Fr. Pishoy Salama
February 9, 2008

I Am – Part 2

I am the Light

Read more

H. H. Pope Shenouda III
February 4, 2008
Fr. Pishoy Salama
Fr. Pishoy Salama
February 3, 2008
Fr. Pishoy Salama
Fr. Pishoy Salama
February 3, 2008
Fr. Abraam Kamal
January 27, 2008
Nahed Youssef
January 26, 2008
Fr. Pishoy Salama
Fr. Pishoy Salama
January 19, 2008
Fr. Pishoy Salama
Fr. Pishoy Salama
January 13, 2008
Fr. Pishoy Salama
Fr. Pishoy Salama
January 12, 2008
Fr. Pishoy Salama
Fr. Pishoy Salama
January 6, 2008

Divine Liturgy

Feast of Nativity

Read more

Fr. Pishoy Salama
Fr. Pishoy Salama
January 6, 2008
Dr. Amir Hanna
January 6, 2008